462.000 

Quốc gia

Vùng nho

Nhà sản xuất

Loại vang

Giống nho

Dung tích